താങ്ങും കരങ്ങളുണ്ട്‌

താങ്ങും കരങ്ങളുണ്ട്‌ നിന്റെ ഹൃദയം തകരുമ്പോള്‍
ശാശ്വത പാറ യേശു പുതുജീവന്‍ പകര്‍ന്നിടും (2) (താങ്ങും..)

ഭാരം വലിയതോ നുകം താങ്ങുവാന്‍ കഠിനമോ (2)
സ്നേഹിതര്‍ ദുഷിക്കുമോ (താങ്ങും..)

കണ്ണുനീരിന്‍ താഴ്വരകള്‍ അതിഘോരമാം മേടുകളും (2)
മരണത്തിന്‍ കൂരിരുളില്‍ (താങ്ങും..)

കാല്‍വരി മലമുകളില്‍ കൊടും കാരിരുമ്പാണികളില്‍ (൨)
തിരുരക്തം ചൊരിഞ്ഞവനില്‍ (താങ്ങും..)