നീ പരദേവനഹോ

നീ പരദേവനഹോ നമുക്കു
പരിപ്രാണനത്തിന്നധിപന്‍
മരണത്തില്‍ നിന്നൊഴിവു കര്‍ത്തനാ-
മഖില ശക്താ നിന്‍ കരത്തിലുണ്ടനിശം (നീ..)

നാഥനനേ തന്നരികളിന്‍ (2)
വന്‍ തലയെ തകര്‍ക്കും
പിഴച്ചു നടക്കും അവന്റെ മുടികള്‍ (2)
മൂടിയ നെറുകയെ തന്നെ മുടിക്കു-
മാദി നാഥനോട് ചെയ്തതാമനിശം (നീ..)

ശ്രീ യെരുശാലെമിലുള്ള (2)
നിന്‍ മന്ദിരം നിമിത്തം
അരചര്‍ നിനക്ക് ഭയന്ന് തിരുമുല്‍ (2)
കാഴ്ച കൊണ്ടുവരുമേശുവിന്നു ജയം
യേശുവിന്നു ജയം യേശുവിന്നു ജയം (നീ..)

അംഗവരെ കല്ലേറ്റുന്ന (2)
യൂദജന പ്രഭുക്കള്‍
സെബൂല പ്രഭുക്കള്‍ നഫ്താലി പ്രഭുക്കള്‍ (2)
ഏകി നിന്റെ ബലമേകനാഥനടിയാര്‍ക്കു
ചെയ്ത കൃപയോര്‍ത്തു നിന്‍ സതതം (നീ..