വരിക, നല്‍വരങ്ങളെ നീ

വരിക, നല്‍വരങ്ങളെ നീ - തരിക ആവിയേ
ശുഭ കരുണ വാപിയേ - (വരിക..)

തവ ജനാഭിഷേകത്തിന്‍ സുഗന്ധ തൈലമേ
ദിവ്യ സ്നാനതൈലമേ - (വരിക..)

പ്രാവു പോലെയോ ദഹന ജ്വാല പോലെയോ
കതിരൊളിവു പോലെയോ - (വരിക..)

വാഴ്ക മനസ്സിന്‍ ദുര്‍വിചാരം ആകെ മാറ്റുവാന്‍
ഗുണം ഏറിത്തേറുവാന്‍ - (വരിക..)

പാപക്കടലിന്‍ ആഴം കണ്ട പാപി ഞാന്‍ അയ്യോ
എന്നില്‍ കോപിയാതയ്യോ - (വരിക..)

ദോഷച്ചെളിയില്‍ മുഴുകിവാഴും ദോഷി ഞാനല്ലോ
ഗുണ ഭാഷി നീയല്ലോ - (വരിക..)

പ്രകൃതിയാലെ വികൃതമായ ഹൃദയം മാറുവാന്‍
നവഹൃദയം ആകുവാന്‍ - (വരിക..)

ഇരുള്‍ അകന്നങ്ങകം അതിങ്കല്‍ വെളിവണയുവാന്‍
വേദത്തെളിവുണരുവാന്‍ - (വരിക..)

സത്യധര്‍മ്മ നീതിമാര്‍ഗ്ഗ - മുറകള്‍ ആകുവാന്‍
കൃപ വളരെ നല്‍കുവാന്‍ - (വരിക..)