സ്തുതിച്ചിടുന്നേന്‍ വീണു

സ്തുതിച്ചിടുന്നേന്‍ വീണു സ്തുതിച്ചിടുന്നേന്‍ - എങ്ങള്‍
അധിപനാം യേശുവിനെ സ്തുതിച്ചിടുന്നേന്‍

അതിശയമുള്ളവനെ സ്തുതിച്ചിടുന്നേന്‍ - സദാ
അളവില്ലാ വല്ലഭനെ സ്തുതിച്ചിടുന്നേന്‍
അതിരറ്റ ഗുണവാനെ സ്തുതിച്ചിടുന്നേന്‍ - ദയ
അഖിലര്‍ക്കും ചെയ്യുന്നോനെ സ്തുതിച്ചിടുന്നേന്‍
ഗതി തരും നായകനെ സ്തുതിച്ചിടുന്നേന്‍ - സീനാ
ഗിരിയിന്മേല്‍ വന്നവനെ സ്തുതിച്ചിടുന്നേന്‍
മതിമനസ്സാകെക്കൊണ്ടു സ്തുതിച്ചിടുന്നേന്‍ - എന്റെ
മാലൊഴിച്ചു പാദം ചേര്‍ന്നു സ്തുതിച്ചിടുന്നേന്‍ - സ്തുതി

അക്ഷയനെ പക്ഷമോടെ സ്തുതിച്ചിടുന്നേന്‍ - ധ്വനി-
ച്ചാലേലൂയ്യാ പാടിക്കൊണ്ടു സ്തുതിച്ചിടുന്നേന്‍
രക്ഷാവഴി കാട്ടിയോനെ സ്തുതിച്ചിടുന്നേന്‍ - നിത്യ
രക്ഷയിന്‍ കൊമ്പായവനെ സ്തുതിച്ചിടുന്നേന്‍
സാക്ഷികൂടാതറിവോനെ സ്തുതിച്ചിടുന്നേന്‍ - തന്റെ
സൂക്ഷ്മമെങ്ങുമെത്തുന്നോനെ സ്തുതിച്ചിടുന്നേന്‍
ലക്ഷം പേരിലുത്തമനെ സ്തുതിച്ചിടുന്നേന്‍ - ആറു
ലക്ഷണപ്പരാപരനെ സ്തുതിച്ചിടുന്നേന്‍ - സ്തുതി

ധരണിയിന്‍ രക്ഷകനെ സ്തുതിച്ചിടുന്നേന്‍ - ബഹു
താഴ്മയില്‍ നടന്നവനെ സ്തുതിച്ചിടുന്നേന്‍
ചോരവിയര്‍ത്തിറ്റവനെ സ്തുതിച്ചിടുന്നേന്‍ - കേണു
സാഷ്ടാംഗം വീണവനെ സ്തുതിച്ചിടുന്നേന്‍
മരക്കുരിശേറിയോനെ സ്തുതിച്ചിടുന്നേന്‍ - ഏഴു
മൊഴി ചൊന്നു മരിച്ചോനെ സ്തുതിച്ചിടുന്നേന്‍
മരണത്തെ വെന്നവനെ സ്തുതിച്ചിടുന്നേന്‍ - തന്റെ
മാണവരാല്‍ കണ്ടവനെ സ്തുതിച്ചിടുന്നേന്‍ - സ്തുതി