തിരുസന്നിധാനം വാഴ്‌ത്തുന്നു

തിരുസന്നിധാനം വാഴ്‌ത്തുന്നു ഞങ്ങള്‍
പരിശുദ്ധനാമം സ്‌തുതിക്കുന്നു ഞങ്ങള്‍
ഹലേലൂയാ... ഹലേലൂയാ... (തിരു..)

കണ്ണീര്‍ നിറഞ്ഞ കൈക്കുമ്പിള്‍ നീട്ടി
നില്‍ക്കുന്നു നിന്റെ കുരിശടിയില്‍
ശാശ്വതനായ പിതാവേ...
ആശ്രയമെന്നും നീയേ...
കണ്ണീര്‍ നിറഞ്ഞ കൈക്കുമ്പിള്‍ നീട്ടി
നില്‍ക്കുന്നു നിന്റെ കുരിശടിയില്‍
അഗതികള്‍ക്കവലംബമേ...
ഓശാനാ... ഓശാനാ... ഓശാനാ... (തിരു..)

മരുഭൂവിലൂടെ തുടരുന്നു യാത്ര
മിശിഹാ നിറഞ്ഞ ഹൃദയവുമായ്
നന്മ നിറഞ്ഞ പ്രകാശം
നേര്‍വഴി  കാട്ടേണമെന്നും
മരുഭൂവിലൂടെ തുടരുന്നു യാത്ര
മിശിഹാ നിറഞ്ഞ ഹൃദയവുമായ്
കരുണതന്‍ കനിരസമേ...
രാജാക്കന്മാരുടെ രാജാവേ... (തിരു..)