നിത്യവന്ദനം നിനക്കു

നിത്യവന്ദനം നിനക്കു-സത്യദൈവമേ
സ്തോത്രവും ജയവും യോഗ്യം-അത്യുന്നതനേ

മര്‍ത്യകുല സൃഷ്ടകനേ- നിത്യപിതാവേ
സത്യവിശ്വാസികള്‍ ചെയ്യും-സ്തോത്രം നിനക്കേ

എത്രയോ മനോഹരം നിന്‍-കൃത്യങ്ങളെല്ലാം
ചിത്രമതി ചിത്രമവ-എത്രയോ ശ്രേഷ്ഠം

കെരുബുകള്‍ മദ്ധ്യേ വസിക്കും-സര്‍വശക്തനേ
ഉര്‍വിയെങ്ങും വ്യാപിച്ചിടും-നിനക്കെന്നും സ്തോത്രം

മാനവകുലത്തിന്‍ പാപം-മോചനം ചെയ്‌വാന്‍
ഹീനമായ്ക്കുരിശില്‍ ശാപം തീര്‍ത്ത പരനേ

നിന്നില്‍ വിശ്വസിക്കുന്നവ-നെന്നേക്കും മോക്ഷം
തന്നരുളാന്‍ ഉന്നതത്തില്‍ - ചേര്‍ന്ന പരനേ

സര്‍വ ബഹുമാനം സര്‍വ-മഹത്വം സ്തുതിയും
സര്‍വേശ്വരനായ യഹോ-വായ്ക്കു താന്‍ ആമേന്‍