പാപത്താല്‍ അലയുന്നോ

പാപത്താല്‍ അലയുന്നോ? രോഗത്താല്‍ വലയുന്നോ?
ഓടിവാ സ്നേഹിതാ യേശു നിന്നെ വിളിക്കുന്നു (2)

പാപങ്ങള്‍ ഏറ്റു പറഞ്ഞീടുമ്പോള്‍
ക്ഷമ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞീടുമ്പോള്‍
എത്ര സന്തോഷം.. എത്ര സ്വാതന്ത്ര്യം..
എത്ര സമാധാനം ഉള്ളത്തില്‍ (2)

സ്നേഹിതര്‍ വെറുത്തുവോ?
ഉറ്റവര്‍ കൈവിട്ടുവോ?
എന്നെന്നും സ്നേഹിപ്പാന്‍
യേശു നിന്നെ വിളിക്കുന്നു..(2) (പാപങ്ങള്‍ ..)

ആശകള്‍ നശിച്ചുവോ?
സ്വപ്നങ്ങള്‍ പൊലിഞ്ഞുവോ?
അനുഗ്രഹം ചൊരിഞ്ഞിടാന്‍
യേശു നിന്നെ വിളിക്കുന്നു (2) (പാപങ്ങള്‍ ..)

ആത്മാവിന്‍ രക്ഷയ്ക്കായ്‌
കര്‍മ്മങ്ങള്‍ ചെയ്യേണ്ട
സൌജന്യ രക്ഷയ്ക്കായി
യേശു നിന്നെ വിളിക്കുന്നു (2) (പാപങ്ങള്‍ ..)