കാണുവിന്‍ പുല്‍ക്കൂടതില്‍

കാണുവിന്‍ പുല്‍ക്കൂടതില്‍
സാധുവാം കുഞ്ഞാടിനെ,
മാനുഷര്‍ക്കായ്‌ ഭൂമിയില്‍
ജാതനായ രാജനെ.

വാഴ്ക നിത്യ ഭാഗ്യനാള്‍
വാഴ്ക രക്ഷ നല്‍കും നാള്‍,
ലോകമെങ്ങും ഘോഷിപ്പിന്‍
'യേശു ജാതനായിന്നാള്‍'

സര്‍വ്വ ലോക സൃഷ്ടകന്‍
ശോഭയേറും നാടതില്‍
ദൂതരോടിരുന്നവന്‍,
വന്നതോ പുല്‍ക്കൂടതില്‍- (വാഴ്ക..)

ചൊല്‍ക ആടുമേയ്പരേ,
ഭാഗ്യ വര്‍ത്തമാനങ്ങള്‍,
ആടിനെ വനാന്തരേ
വിട്ടതെന്തിനായ്‌ നിങ്ങള്‍?- (വാഴ്ക..)

കാത്തിരിക്കും രാത്രിയില്‍
വീശി ശോഭ ചുറ്റുമേ;
ദൂതര്‍ പാടി ഭൂമിയില്‍
ക്രിസ്തുജാതനെന്നതേ'- (വാഴ്ക..)

ജ്യോതി രൂപ ബാലകാ,
അത്ഭുതം നിന്‍ സ്നേഹമേ;
ഭാഗ്യം വിട്ടു വന്നല്ലോ
ദോഷമുള്ള ഭൂതലേ- (വാഴ്ക..)

സാധുശീല ബാലകാ,
എന്‍ ദൃഷ്ടാന്തം ആകുകേ;
നല്‍കണം ദേവാത്മജാ,
താഴ്മയാം സ്വഭാവത്തെ- (വാഴ്ക..)