യഹോവ ദൈവമാകും

യഹോവ ദൈവമാകും ജാതി
ഭൂവിലേറ്റം ഭാഗ്യമുള്ളവര്‍ (2)

തണലായ്‌ അരികേ അത്യുന്നതന്‍
നിഴലായി ഉള്ളത് സര്‍വ്വശക്തന്‍ (2)
മാലാഖമാരെന്നും കാവലുണ്ടേ
ഉല്ലാസത്തിന്‍ ഘോഷം കൂടാരത്തില്‍ (2) (യഹോവ..)

നദി പോല്‍ നിറയും സമാധാനം
കവിയും തോടു പോല്‍ മഹത്വങ്ങള്‍ (2)
പെറ്റമ്മയെപ്പോല്‍ ആശ്വാസവും
നല്‍കീടുവാന്‍ അവന്‍ കൂടെയുണ്ട് (2) (യഹോവ..)

മഴപോല്‍ ചൊരിയും തന്‍ വചനം
മഞ്ഞുപോല്‍ പൊഴിയും തന്‍ കൃപകള്‍ (2)
മലര്‍വാടിയായി മാറ്റും മരുഭൂമി
ഉദ്യാനമായി മാറ്റും കൂടാരങ്ങള്‍ (2) (യഹോവ..)

ഒരുനാള്‍ തീര്‍ന്നീടും മരുവാസം
പലനാള്‍ കാംക്ഷിച്ച ഭാഗ്യദേശം (2)
അവകാശമാക്കും തന്‍ മക്കള്‍
മഹല്‍ ഭാഗ്യമോടെ വാഴും നിത്യം (2) (യഹോവ..)