ശ്രീയേശുദേവാ സ്തുതി

ശ്രീയേശുദേവാ സ്തുതി നിനക്കു അതി
പ്രീതിയോടനുദിനം ചെയ്തീടുവേന്‍

നിത്യവും ദൂതഗണാദികളാല്‍-ബഹു
ഭക്തിപൂര്‍വ്വം സ്തുതി ലഭിച്ചീടുന്ന - ശ്രീയേശു

മാനവവേഷം ധരിച്ചുവന്നു - അപ
മാനം എനിക്കായി സഹിച്ചവനാം - ശ്രീയേശു

എന്‍ ദുരിതം നിമിത്തം നിന്തിരുനിണം
ചിന്തി വന്‍ദുരിതം ഏറ്റവനാം - ശ്രീയേശു

മൃത്യുവെ ജയിച്ചതിഘോഷത്തോടെ സ്വര്‍ഗ്ഗെ
ശക്തിയോടകംപുക്കു വസിച്ചീടുന്ന - ശ്രീയേശു

അന്നവസ്ത്രാദികള്‍ നല്‍കി എന്നും - എന്നെ
നന്നേ സൂക്ഷിച്ചു പരിപാലിക്കുന്ന - ശ്രീയേശു

രക്ഷകാ തിരുനാമം കീര്‍ത്തിച്ചീടാന്‍ - ദേവാ
പക്ഷമോടരുളുക ആശിസ്സുകള്‍ - ശ്രീയേശു