ചിന്ത ചെയ്തിടും തോറുമെന്നില്‍

ചിന്ത ചെയ്തിടും തോറുമെന്നില്‍ ചന്തമായ്‌ വളരുന്നു-
തവഭക്തി- ചിന്ത

മാനസവാസന്‍ മഹിമാസനാധിപന്‍-തന്നെ നിത്യം- ചിന്ത

മാനവര്‍ക്കായി ഒരു മാനവനായി
ഹീനമാം പശുത്തൊഴുത്തില്‍ ജാതനായ സ്നേഹഭാവം-
ഹാ അതിശയം- ചിന്ത

പാപം സമ്മതിച്ചു സ്നാനമേറ്റവരോട്
പാപരഹിതന്‍ സ്നാനത്താ-
ലേകീഭവിച്ച വിനീതഭാവം-ഹാ അതിശയം- ചിന്ത

കാനനം തന്നില്‍ കടും ശോധന തന്നില്‍
ഹീനനാം പേയെ ജയിപ്പതി-
നായുധമാം വിശ്വാസം-ഹാ അതിശയം- ചിന്ത

രോഗശാന്തിയും ദുഃഖിതര്‍ക്കാശ്വാസവും
ആഗമപ്പൊരുളാം സനാതന-
ദൂതുമേകിയ ദിവ്യ പ്രഭാവം-ഹാ അതിശയം- ചിന്ത

പാപം പോക്കീടുവാന്‍ ക്രൂശിലര്‍പ്പിച്ചു ജീവന്‍
ശാപത്തിന്നിരയായ മര്‍ത്യരെ
നേടിയതിലടങ്ങും ത്യാഗം-ഹാ അതിശയം- ചിന്ത