പെന്തക്കോസ്തനുഗ്രഹം

പെന്തക്കോസ്തനുഗ്രഹം
ഞങ്ങള്‍ക്കു തരിക

അരുള്‍ക നിന്‍ ആവിയിന്‍
ശക്തിയെ നിറവായ്

പാപത്തിന്‍ ബോധത്തെ
ജനിപ്പിക്ക - ഹൃദയെ

പുതുഹൃദയമതും -
തരിക നീ സദയം

ആശുദ്ധതയഖിലം -
ദഹിപ്പിച്ചിടണമേ

ചൊരിക നിന്‍ സ്നേഹത്തെ
ഹൃദയത്തില്‍ സതതം

വചനത്തിന്‍ ധൈര്യവും -
ഏകുക ദയവായ്‌

സ്വര്‍ഗ്ഗ സന്തോഷത്താല്‍ -
ഹൃദയത്തെ നിറയ്ക്ക

തീര്‍ക്ക ഞങ്ങളെ നിന്‍ -
സാക്ഷിയായ്‌ ദിനവും (പെന്തക്കോസ്ത..)