എന്നാത്മാവേ നിന്നെയും

എന്നാത്മാവേ നിന്നെയും
മറ്റു സൃഷ്ടി സര്‍വ്വവും
ഭംഗിയായുണ്ടാക്കിയ
ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക

പാപത്തില്‍ നിന്നും നിന്നെ
രക്ഷ ചെയ്ത ദൈവത്തെ
നന്ദിയാല്‍ ദിനേ ദിനേ
സ്തോത്രം നീ ചെയ്യേണമേ

നന്മ ചെയ്തെന്നും നിന്നെ,
നല്ല പോലെ കാക്കുന്നേ,
ഈ മഹാകാരുണ്യത്തെ
ഓര്‍മ്മിച്ചെന്നും വാഴ്ത്തുകേ

ഇന്‍പ തുന്‍പ കാലത്തും
ജീവന്‍ പോകും നേരത്തും
ദൈവം താന്‍ സങ്കേതമേ
സ്തോത്രം ചെയ്ക ഉള്ളമേ