വീണ പൂവിന്‍ വേദനയും

വീണ പൂവിന്‍ വേദനയും വിരിയുന്ന പൂവിന്‍ ആശകളും
അറിയുന്നവന്‍ കരുണാമയന്‍ എന്‍ മാനസം കാണുന്നവന്‍
പരിപാലകന്‍ എന്‍ നാഥന്‍ (വീണ..)

പാപഭാരം താങ്ങുമെന്‍ ആത്മാവില്‍ ശാന്തിയേകണേ
നീറുമെന്‍ മനതാരില്‍ നിന്‍ കരുണാര്‍ദ്ര സ്നേഹമേകണേ
കനിവെഴും കരങ്ങളാല്‍ ചാരെ നീ ചേര്‍ത്തെന്നെ
നിന്‍ സ്വന്തമാക്കി മാറ്റണേ (വീണ..)

ആദിയില്‍ ശിശുവായി ഞാന്‍ നാഥാ നിന്‍ സ്നേഹബിന്ദുവായ്
നിന്‍ കൃപാവരധാരയില്‍ വളരുന്ന ദൈവപുത്രനായ്‌
നിന്‍ തിരു കരങ്ങളില്‍ അഭയം ഞാന്‍ തേടുവാന്‍
വരദാനമെന്നില്‍ തൂകണേ (വീണ..)