വരുവിന്‍ ചെറു പൈതങ്ങളേ

വരുവിന്‍ ചെറു പൈതങ്ങളേ-ഗുരുവാം യേശു അരികില്‍
തിരിവിന്‍ തിരുവചനങ്ങളില്‍-മരുവിപ്പെരുകിടുവിന്‍

ബാലകാലമതെത്ര വേഗത്തില്‍-മറയും നിറം കുറയും
ചിരകാലവും നില നിന്നിടാ-നരയ്ക്കും ജര അണയും

ഇന്നു കണ്ട ഗുണങ്ങളൊക്കെയും-മങ്ങി മങ്ങി മറഞ്ഞുപോം
സുന്ദരം ബഹു ഭംഗി ശക്തിയും ഒന്നിനൊന്നു കുറഞ്ഞുപോം

എത്രയോ പല ബാലകര്‍ മനോദുഃഖമായ്‌ മരിച്ചില്ലയോ
അത്രയോ ചില ഭീതികള്‍ ദിനം - അടുക്കും നമുക്കല്ലയോ?

വേദവാക്യങ്ങളാകെ നാം മഹാ-ഗീതവാക്യമായ്‌ പാടുവാന്‍
വേദനാഥനാം യേശു തന്നില്‍ നാം-മോദമായതു തേടുവാന്‍

സ്നേഹമായതു പൂണ്ടിട്ടല്ലയോ - മശിഹാ ഇഹ മരിച്ചാന്‍
സ്നേഹമായതു കൊണ്ടിട്ടല്ലയോ-തിരുരക്തത്തെ ചൊരിച്ചാന്‍?