എങ്ങോ ചുമന്നു പോകുന്നു

എങ്ങോ ചുമന്നു പോകുന്നു? കുരിശുമരം
എങ്ങോ ചുമന്നു പോകുന്നു?

എങ്ങോ ചുമന്നുപോകു-ന്നിങ്ങീകാനലില്‍ നിന്റെ
അംഗം മുഴുവന്‍ തള-ര്‍ന്നയ്യോ എന്‍ യേശുനാഥാ (എങ്ങോ..)

പാപികളാലെ വന്ന-ഭാരച്ചുമടോ ഇതു
ദേവാ നിന്‍ തോളിലേറ്റു-വേവല്പെടുന്നതും നീ (എങ്ങോ..)

ഭാരം വഹിപ്പാനേതും-കായം ബലമില്ലാതെ
പാരം പരിശ്രമപ്പെ-ട്ടായാസത്തോടുകൂടെ (എങ്ങോ..)

കൈകാല്‍ തളര്‍ന്നും ഇരു-കണ്‍കള്‍ ഇരുണ്ടും നിന്റെ
മെയ്കാന്തി വാടി ഏറ്റം-നാവു വരണ്ടും അയ്യോ (എങ്ങോ..)

കഷ്ടമീ ദ്രോഹികളാല്‍-കഷ്ടപ്പെട്ടതു കണ്ടാല്‍
പൊട്ടും മനം എന്‍ ദോഷം-കൂടെ എടുത്തുംകൊണ്ടു (എങ്ങോ..)

നാശവിനാശനാ സ-ര്‍വ്വേശാ യേശുവേ നിന്റെ
ദാസര്‍ നാശം ഒഴിവാന്‍-ഈ ചുമടും എടുത്തു (എങ്ങോ..)