യേശുവേ നിന്‍ പാദപീഠത്ത്

യേശുവേ നിന്‍ പാദപീഠത്ത്
മുറ്റും ഞാന്‍ തരുന്നിതായെന്നെ
കഴുകി ശുദ്ധയാക്കിയെന്നെ
നല്‍വരങ്ങള്‍ തന്നിടേണമേ (യേശുവേ..)

പാപിയായ്‌ പിറന്ന എന്റെയും
പാതകങ്ങള്‍ ക്ഷമിച്ചല്ലോ നീ (2)
ഭാഗ്യമായ്‌ ഭവിച്ചെനിക്കത്
പാലകന്‍ തന്‍ മഹാദയയാല്‍ (2) (യേശുവേ..)

വല്ലഭാ നിന്റെ സ്നേഹമോര്‍ക്കുമ്പോള്‍
എന്റെ ഉള്ളം തുടിച്ചീടുന്നേ (2)
ആത്മസന്തോഷം കുറയാതെന്നെ
മറയ്ക്ക നിന്‍ രക്തത്താലെന്നും (2) (യേശുവേ..)

നിന്റെ വേല ചെയ്തു തീര്‍ക്കുവാന്‍
ശക്തി എന്നില്‍ പകര്‍ന്നിടണേ (2)
അഗ്നിയിന്‍ അഭിഷേകത്തിന്റെ
കനലാല്‍ തൊട്ടീടേണമേ (2) (യേശുവേ..)