സൈന്യങ്ങളിന്‍ ദൈവം

സൈന്യങ്ങളിന്‍ ദൈവം ആയ യഹോവേ
നീ വിശുദ്ധന്‍, നീ പരിശുദ്ധന്‍, നിര്‍മ്മലന്‍;
സ്വര്‍ഗ്ഗം ഭൂമി എങ്ങും നിന്‍ മഹത്വം തിങ്ങും
താതസുതാത്മാ ഭാഗ്യത്രിത്വമേ.

സര്‍വ്വശക്ത ദൈവം ആയ യഹോവേ
നീ വിശുദ്ധന്‍, നീ പരിശുദ്ധന്‍, നിര്‍മ്മലന്‍;
ഇരുന്നവന്‍ നീയേ ആയിരിക്കുന്നോനേ
നീ വരുന്നോന്‍ താന്‍ നിത്യദൈവമേ.

ഹാലേലൂയാ ആമേന്‍ ദൈവ പിതാവേ
ഹാലേലൂയാ യേശുവേ ദൈവജാതനേ
ഹാലേലൂയാ ആമേന്‍ ദൈവശുദ്ധാത്മാവേ
സ്തോത്രം സദാ ത്രിയേക ദൈവമേ