നന്ദിയോടെ ഞാന്‍ സ്തുതി

നന്ദിയോടെ ഞാന്‍ സ്തുതി പാടിടും
എന്റെ യേശു നാഥാ
എനിക്കായ്‌ നീ ചെയ്തോരോ നന്മയ്ക്കും
ഇന്നു നന്ദി ചൊല്ലുന്നു ഞാന്‍ (നന്ദിയോടെ..)

അര്‍ഹിക്കാത്ത നന്മകളും
എനിക്കേകിടും കൃപാനിധേ (2)
യാചിക്കാത്ത നന്മകള്‍ പോലുമീ
എനിക്കേകിയോനേ സ്തുതി (2) (നന്ദിയോടെ..)

സത്യ ദൈവത്തിന്‍ ഏക പുത്രനായ്‌
നിന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാന്‍ (2)
വരും കാലം ഒക്കെയും നിന്‍
കൃപാവരങ്ങള്‍ ചൊരികയെന്നില്‍ (2) (നന്ദിയോടെ..)