യേശുനാഥാ! നിന്‍കൃപയ്ക്കായ്

യേശുനാഥാ! നിന്‍കൃപയ്ക്കായ് സ്തോത്രമെന്നേക്കും

ഈശനേ നിന്‍ നാമമെന്റെ ക്ലേശമകറ്റും

നാശമയനായോരെന്നില്‍
ജീവനരുളാന്‍-വന്‍
ക്രൂശിനെ സഹിച്ചപ-
മാനം വഹിച്ചോരു- (യേശു..)

പാവനമാം നീതിയില്‍ ഞാ-
നെന്നുമിരിപ്പാന്‍-നിന്റെ
ജീവനിലൊരംശമെനി-
ക്കേകിയതിനാല്‍- (യേശു..)

നിന്‍ ഹൃദയം തന്നിലെന്നെ
മുന്‍ കുറിച്ചപ്പോള്‍
എന്‍ ജനനം തന്നെയും ഞാ-
നന്നറിഞ്ഞില്ലെ- (യേശു..)

തന്‍ ജഡശരീരമരണം
നിമിത്തം നീ
നിന്‍ പിതാവോടെന്നെ
നിരപ്പിച്ചതു മൂലം- (യേശു..)

എത്രകാലം നിന്‍ കൃപയെ
വ്യര്‍ത്ഥമാക്കി ഞാന്‍
അത്രനാളുമന്ധകാരം
തന്നിലിരുന്നേന്‍- (യേശു..)

ജീവ ലതയായ നിന്നില്‍
ഞാന്‍ നിലനില്പാന്‍-നിന്റെ
ജീവരസമെന്നിലെന്നും
തന്നു പാലിക്ക- (യേശു..)

വിശ്രമ ദേശത്തിലീ ഞാ-
നെത്തും വരെയ്ക്കും-നിന്റെ
വിശ്രുത കൃപകളെന്നെ
പിന്തുടരേണം- (യേശു..)