പരദേവാ സ്വര്‍ഗ്ഗ

പരദേവാ സ്വര്‍ഗ്ഗ-പുരദേവാ-ബഹു
വരദേവാ പങ്ക-ഹരദേവാ-യേശുദേവാ-  (പര..)

പരലോകം വിട്ടു-നരലോകേ-ഒരു
ചെറുബാലന്‍ ആയ-പരസുതനേ-യേശുദേവാ-  (പര..)

ആനന്ദമേ പര-മാനന്ദമേ, സദാ
ആനന്ദമേ നിന-ക്കേ വന്ദനം-യേശുദേവാ-  (പര..)

ഹല്ലേലൂയാ പിതാവി-ന്നല്ലേലൂയാ നിത്യം-
ഹല്ലേലൂയാ എങ്ങും-ഹല്ലേലൂയാ- ആമേന്‍- (പര..)

ഏലോഹിം തിരുസുതന്‍-ഇമ്മാനുവേ-ലിന്നു
ഈ ലോകം പരലോകം-എങ്ങും ഹല്ലെലൂയാമെന്‍- (പര..)

ശുദ്ധാത്മാവിനും നിത്യം ഹല്ലേലൂയാ-പരി
ശുദ്ധാത്മാവിന്നും-എന്നും ഹല്ലേലൂയാ ആമേന്‍- (പര..)