കരുണാകരനാം പരനേ

കരുണാകരനാം പരനേ - ശരണം 
കനിവിഷഹരനേ തിരുകൃപ - ശരണം
കാത്തരുള്‍ക ശരണം - ത്രിയേകാ
കരളലിഞ്ഞീടണമേ - കൃപാലോ

അരുണോദയമരുള്‍വടിവേ - ശരണം
അല്ഫാ ഒമേഗാവേ - ശരണം
അരുള്‍ വരദാ ശരണം - ത്രിയേകാ
ആശിഷമരുളേണമേ - കൃപാലോ

അധിപതിവേദാ നാഥാ - ശരണം
ആധികള്‍ തീര്‍ക്കുക താതാ - ശരണം
അതിഗുണനേ ശരണം - ത്രിയേകാ
ആമയം നീക്കണമേ - കൃപാലോ

ശരണം ശരണം ശരണം നാഥാ
തിരു അരുള്‍ ചൊരിക ഈ തരുണം - താതാ
വരണം കൃപ തരണം - ത്രിയേകാ
ദുരിതമകറ്റണമേ - കൃപാലോ

നിത്യാസുരവരദേവാ - ശരണം
സ്തുത്യാ ഈശോ മിശിഹാ - ശരണം
സത്യാത്മാ ശരണം - ത്രിയേകാ
പഥ്യാ വരമരുള്‍കാ - കൃപാലോ