പൈതങ്ങളാം ഞങ്ങളിന്നു

പൈതങ്ങളാം ഞങ്ങളിന്നു
വാഴ്ത്തുന്നു ശ്രീയേശുവെ
മോദമോടെ ഞങ്ങളെ അ-
നുഗ്രഹിക്ക യേശുവേ.

ബാലകര്‍ സന്തോഷം കൊണ്ട്
വീണ നാദത്തോടിതാ
ചേലൊടു നല്‍ ഗീതം പാടി
വാഴ്ത്തും നിന്നെ ദൈവമേ

എനിക്കങ്ങോര്‍ വീണയുണ്ട്
എന്‍ പിതാവിന്‍ സ്വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍
പൊന്നിനേക്കാള്‍ വീര്യമുള്ള
വസ്തു എന്‍ സന്തോഷത്തില്‍

കഷ്ടമില്ല ദുഃഖമില്ല
നാം പോകേണ്ടും ദേശത്തില്‍;
വേഷധാരി കള്ളന്മാരെ
ക്രിസ്തു ആട്ടും ദൂരത്തില്‍.

സ്നേഹമെന്ന നാദമെന്നും
അങ്ങുമിങ്ങും കേള്‍ക്കും നാം.
ദാഹം ഒട്ടും തോന്നാതെന്നും
സ്നേഹത്താല്‍ ജീവിക്കും നാം;

ഇന്നു നിന്‍ ആത്മാവു കൊണ്ടു
ഈ മനം നിറയ്ക്കുകേ;
വന്നരികെ യേശുവേ നിന്‍
നല്‍ ചിറകില്‍ കാക്കുകേ.