തിരുചരണ സേവ ചെയ്യും

തിരുചരണ സേവ ചെയ്യും നരരിലതി പ്രേമമാര്‍ന്ന
പരമഗുണ യേശു നാഥാ നമസ്കാരം

നിജ ജനക സന്നിധിയും വിബുധരുടെ വന്ദനയും
വെടിഞ്ഞു വന്ന ദിവ്യ ഗുരോ നമസ്കാരം

പശുക്കുടിയ‌ില്‍ ജീര്‍ണ വസ്ത്രം അതില്‍ പൊതിഞ്ഞ രൂപമതു
ശിശു മശിഹാ തന്നെയവോ നമസ്കാരം

ക്രൂശില്‍ തിരു ദേഹം സ്വയം യാഗമാക്കി ലോക രക്ഷ
സാധിച്ചൊരു ധര്‍മ്മനിധേ നമസ്കാരം

പിതൃ സവിധമണഞ്ഞു മമ കുറവുകള്‍ക്ക് ശാന്തി ചെയ്‌വാന്‍
മരുവിടുന്ന മാന്യമതേ നമസ്കാരം

നിയുത രവിപ്രഭയോടിഹ പുനര്‍ഗമിച്ചു പാപികള്‍ക്ക്
നിരയ ശിക്ഷ നല്കും വിഭോ നമസ്കാരം

ഉലകിനുള്ള മലിനതകള്‍ അഖിലം പരിഹരിച്ചു ഭൂവില്‍
ദശ ശതാബ്ദം വാഴുവോനെ നമസ്കാരം (തിരുചരണ..)