എക്കാലം കാണുമോ

എക്കാലം കാണുമോ എന്‍ യേശുവേ ഞാന്‍?

സ്വര്‍ഗ്ഗാധിപൈക കുമാരനെ ഞാനിനി- (എക്കാലം..)

നരപരിപാലകന്‍-നരരിപുകാലന്‍
നരപരന്‍ ആയ ഇമ്മാനുവേലേ ഞാന്‍- (എക്കാലം..)

തന്നുയിര്‍കൊണ്ടി-ട്ടെന്നുയിര്‍ വീണ്ടൊരു
മന്നവനെന്‍ മണവാള കൃപാലനേ- (എക്കാലം..)

ഉരുസുഖ മോക്ഷേ-മറുകുടി ചെയ്‌വാന്‍
വരുമെന്നരുളി ഗമിച്ച ദയാലുവേ- (എക്കാലം..)

തിരുമിഴി കണ്ടും-തിരുമൊഴികേട്ടും
അരികതില്‍ വാഴ്വാന്‍ അതിന്നിടയെന്നോ- (എക്കാലം..)