യേശുയെന്നടിസ്ഥാനം

യേശുയെന്നടിസ്ഥാനം-ആശയവനിലത്രേ
ആശ്വാസത്തിന്‍ പൂര്‍ണ്ണത-യേശുവില്‍ കണ്ടേന്‍ ഞാനും

എത്ര മധുരം അവന്‍-നാമമെനിക്കു പാര്‍ത്താല്‍
ഓര്‍ത്തു വരുന്തോറമെ-ന്നാര്‍ത്തി മാഞ്ഞുപോകുന്നു

ദുഃഖം ദാരിദ്ര്യമെന്നി-വയ്ക്കുണ്ടോ ശക്തിയെന്മേല്‍
കൈയ്ക്കു പിടിച്ചു നട-ത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നവന്‍

രോഗമെന്നെപ്പിടിച്ചെന്‍ ദേഹം ക്ഷയിച്ചാലുമേ
വേഗം-വരുമെന്‍ നാഥന്‍-ദേഹം പുതുതാക്കീടാന്‍

പാപത്താലെന്നില്‍ വന്ന-ശാപക്കറകള്‍ മാറ്റി
ശോഭിത നീതി വസ്ത്രം ആഭരണമായ്‌ നല്‍കും

വമ്പിച്ച ലോകത്തിര-ക്കമ്പം തീരുവോളവും
മുന്‍പും പിന്‍പുമായവന്‍-അന്‍പോടെന്നെ നടത്തും

ലോകമെനിക്കു വൈരി-ലോകമെന്നെ ത്യജിച്ചാല്‍
ശോകമെന്തെനിക്കതില്‍-ഏതും ഭയപ്പെടാ ഞാന്‍ (യേശു..)