പരമ താതനേ നിന്റെ

പരമ താതനേ നിന്റെ - തിരുവചനമെങ്ങള്‍ക്കു
കരുണയോടെ തന്നതാല്‍ സ്തുതി നിനക്കു സര്‍വദാ

നിന്തിരുവചനത്തിന്‍ - അന്തമറ്റമഹത്വം
എന്തുമാത്രമയ്യയ്യോ - ചന്തമായ്‌ വിളങ്ങുന്നു

വാടിത്തളര്‍ന്നുള്ളത്തിന്‍ - കേടകറ്റും ജീവനീര്‍
മോടിയോടുയര്‍ന്നു - വന്നീടുന്നെപ്പോഴുമതില്‍

ദാഹിപ്പോര്‍ക്കു പാനവും - മധുരഭോജ്യവുമിതില്‍
വേഗം കണ്ടനുഭവി-ച്ചാശ്വാസപ്പെടാമഹോ

വീണ്ടെടുത്ത രക്ഷക-നേശുവിന്‍ വിളിയുടെ
സന്തോഷസ്വരമിതില്‍ - ഇമ്പമായി കേട്ടീടാം

ജീവന്‍ നിത്യസന്തോഷം - തന്‍ സ്വരത്തിലുണ്ടതാല്‍
മോദം പ്രാപിക്കാമിതു - ധ്യാനിപ്പോര്‍ക്കു സര്‍വദാ

ഈ നിന്‍ ദിവ്യ വാക്യമെന്‍ - ആനന്ദമായ് ഞാന്‍ സദാ
ധ്യാനം ചെയ്‌വാന്‍ നീ തുണ - യ്ക്കേണമേയെന്‍ ദൈവമേ

ഞാനെന്നുമിതില്‍ പുതു - ജ്ഞാനവും പ്രകാശവും
സാനന്ദം കാണ്മാന്‍ കൃപ - ദാനം ചെയ്തീടേണമേ - (പരമ..)