ഞാന്‍ നിന്‍ കൂടെയുണ്ട്

ഞാന്‍ നിന്‍ കൂടെയുണ്ട് (2)
ജീവിതയാത്രയില്‍ ഭാരങ്ങളേറുമ്പോള്‍
ഞാന്‍ നിന്‍ കൂടെയുണ്ട് (2)

അദ്ധ്വാനിക്കുന്നോരേ ഭാരം ചുമപ്പോരേ
ഞാന്‍ നിന്‍ കൂടെയുണ്ട് (2)
കൂരിരുള്‍ താഴ്വരേ നീ നടന്നീടുമ്പോള്‍
ഞാന്‍ നിന്‍ കൂടെയുണ്ട് (2) (ഞാന്‍ നിന്‍..)

ശത്രുക്കളേറുമ്പോള്‍ മിത്രങ്ങള്‍ മാറുമ്പോള്‍
ഞാന്‍ നിന്‍ കൂടെയുണ്ട് (2)
രോഗക്കിടക്കയില്‍ നല്ലൊരു വൈദ്യനായ്‌
ഞാന്‍ നിന്‍ കൂടെയുണ്ട് (2) (ഞാന്‍ നിന്‍..)