മാന്‍ നീര്‍ത്തോടിനായ്‌

മാന്‍ നീര്‍ത്തോടിനായ്‌ ദാഹിച്ചു കാംക്ഷിക്കുംപോലവേ
എന്‍ ആത്മാവിന്‍ ദാഹവും നിനക്കായ് എന്‍ ദൈവമേ

ആശ്രയം നീ ശൈലവും നീ
കോട്ടയും നീ എന്നും കാക്കും

ജീവിക്കും ദൈവത്തിനായ്‌ ദാഹിക്കും എന്‍ മനമേ
ദേവാ നിന്‍ സന്നിധിയില്‍ നിന്നിടാന്‍ ആത്മാവു വാഞ്ചിക്കുന്നു.. (ആശ്രയം..)

ആത്മാവേ ഉള്ളമതില്‍ ഖേദത്താല്‍ ഞരങ്ങുന്നുവോ
അവന്‍ നിന്‍ രക്ഷയുമേ നിന്നുടെ മുഖപ്രകാശവുമേ.. (ആശ്രയം..)

യോര്‍ദ്ദാന്‍ തലങ്ങളിലും ഹെര്‍മ്മോന്‍ മലകളിലും
എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും നിന്നെ നിരന്തരം ഓര്‍ത്തീടുമേ.. (ആശ്രയം..)