ജീവന്റെ ഉറവിടം

ജീവന്റെ ഉറവിടം ക്രിസ്തുവത്രെ
നാവിനാലവനെ നാം ഘോഷിക്കാം
അവനത്രെ എന്‍ പാപഹരന്‍
തന്‍ ജീവനാലെന്നെയും വീണ്ടെടുത്തു

താഴ്ച്ചയിലെനിക്കവന്‍ തണലേകി
താങ്ങി എന്നെ വീഴ്ചയില്‍ വഴി നടത്തി
തുടച്ചെന്റെ കണ്ണുനീര്‍ പൊന്‍ കരത്താല്‍
തുടിക്കുന്നെന്‍ മനം സ്വര്‍ഗ്ഗ സന്തോഷത്താല്‍ - (2) (ജീവന്റെ..)

നമുക്കു മുന്‍ചൊന്നതാം വിശുദ്ധന്മാരാല്‍
അലംകൃതമായ തിരുവചനം
അനുദിനം തരുമവന്‍ പുതുശക്തിയാല്‍
അനുഭവിക്കും അതിസന്തോഷത്താല്‍ - (2) (ജീവന്റെ..)

കരകാണാതാഴിയില്‍ വലയുവോരെ
കരുണയെ കാംക്ഷിക്കും മൃതപ്രായരെ
വരികവന്‍ ചാരത്തു ബന്ധിതരെ
തരുമവന്‍ കൃപ  മനഃശ്ശാന്തിയതും - (2) (ജീവന്റെ..)