എന്റെ ദൈവം എനിക്കു

എന്റെ ദൈവം എനിക്കു തന്ന സ്നേഹസമ്മാനം.. ഈ ജീവിതം..
സ്വന്ത രൂപവും ഭാവവുമായ്‌ മെനഞ്ഞെടുത്തെന്നെ.. തന്റെ കൈകളാല്‍..
ജീവിതം ഞാന്‍ ദൈവമേ കാഴ്ചയേകുന്നു
ഹൃദയതംബുരു മീട്ടി ഞാന്‍ നന്ദിയേകുന്നു
നന്ദിയേകുന്നു.. നന്ദിയേകുന്നു.. (എന്റെ ദൈവം..)

മണ്ണില്‍ നിന്റെ ശ്വാസമൂതി ജീവനേകി നീ
എന്റെ ഓരോ ശ്വാസവും ഇനി നിന്റെതാണല്ലോ
മനമിടിഞ്ഞാലും മിഴികള്‍ നീരണിഞ്ഞാലും
ഭാരമേറും കുരിശു പേറി ഞാന്‍ തളര്‍ന്നാലും
എന്റെ ജന്മം പൂര്‍ണ്ണമായ്‌ നിനക്കു നല്‍കാം (എന്റെ ദൈവം..)

കുരിശിലന്നു നിന്റെ ജീവന്‍ ബലിയണച്ചതു പോല്‍
മിന്നി മായും മണ്‍ ചെരാതായ്‌ ഞാന്‍ മറഞ്ഞാലും
ഇടറി വീണാലും മനസ്സില്‍ ഇരുള്‍ പടര്‍ന്നാലും
ദേഹമാകെ മുറിവുകളാല്‍ നിണമണിഞ്ഞാലും
നിന്റെ വഴിയേ മാത്രമെന്നും ഞാന്‍ നടന്നീടും (എന്റെ ദൈവം..)