നേരമാകും മുന്നെന്നില്‍

നേരമാകും മുന്നെന്നില്‍
വരിക വരിക എന്‍ പ്രീയാ
വന്നെന്‍ ദുരിതം മാറ്റുക-നാഥനേ

പാരിടത്തില്‍ മാനുഷാവ-താരം ചെയ്തോരേശുവേ ഞാന്‍
പാരം പരിശ്രമപ്പെടുന്നേന്‍-എന്‍ നാഥനേ

അന്തികെ വേഗം വന്നു എന്‍-വെന്തുരുകും മനമാത്മ-
ബന്ധുവേ തണുപ്പിച്ചീടുക-എന്‍ നാഥനേ

ലോക ചിന്തയാലെന്‍ മനം-ആകെയഴലായീടുന്നു
മനുവേലെ വേഗം വരിക-എന്‍ നാഥനേ

കാന്താ വന്നീടുക മന-ക്കാടുകള്‍ വെട്ടിയകറ്റി
ചന്തമോടെന്നില്‍ വസിക്കുക-എന്‍ നാഥനേ

നീതിയിന്‍ സൂര്യനേയെ-ന്നനീതിയുള്ളാത്മമതിങ്കല്‍
മോദമോടെ വേഗം വാഴുക-എന്‍ നാഥനേ

നിന്നെ വിട്ടെവിടെപ്പോയീ-ടുന്നു ഞാനെ-നിക്കായ്‌ രക്തം
ചിന്നിമരിച്ചോരെന്‍ കര്‍ത്താവേ-എന്‍ നാഥനേ

നിന്നെ ഞാന്‍ വിട്ടീടുമോ നീ-യെന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചല്ലാ-
തെങ്ങും പോയീടരുതയ്യയ്യോ-എന്‍ നാഥനേ (നേരമാകും..)