ജയം ജയം ഹല്ലേലൂയ്യാ

ജയം ജയം ഹല്ലേലൂയ്യാ ജയം ജയം എപ്പോഴും
യേശു നാഥന്‍ നാമത്തിന്നു
ജയം ജയം എപ്പോഴും

പാപത്തെയും രോഗത്തെയും
ക്രൂശിന്മേല്‍ താന്‍ വഹിച്ചു
സാത്താനെയും സൈന്യത്തെയും
കാല്‍വരിയില്‍ തോല്പിച്ചു

ശത്രു ഗണം ഒന്നാകവെ
ചെങ്കടലില്‍ മുങ്ങിപ്പോയ്‌
വൈരിയുടെ എതിര്‍പ്പുകള്‍
ഫലിക്കയില്ലിനിമേല്‍

വാദ്യഘോഷങ്ങളോടു നാം
ജയത്തിന്റെ പാട്ടുകള്‍
ആഘോഷമായ്‌ പാടിടുക
ശുദ്ധിമാന്മാര്‍ സഭയില്‍

രക്തം കൊണ്ടു മുദ്രയിടട്ടെ
ജനം ഒന്നിച്ചു
കാഹളങ്ങള്‍ ഊതിടുമ്പോള്‍
ഭൂതലം വിറക്കുമേ

തകര്‍ക്കുന്ന രാജരാജന്‍
സൈന്യത്തിന്റെ മുമ്പിലായ്‌
നായകനായ്‌ ഉള്ളതിനാല്‍
ജയം ജയം നിശ്ചയം

ഹല്ലേലൂയ്യാ ഹല്ലേലൂയ്യാ
ഹല്ലേലൂയ്യാ ജയമേ
ഹല്ലേലൂയ്യാ-ഹല്ലേലൂയ്യാ
ഹല്ലേലൂയ്യാ ആമേന്‍