വന്ദനം മഹല്‍ വന്ദനം

വന്ദനം മഹല്‍ വന്ദനം-വലിയവന്നു
വന്ദനം മഹല്‍ വന്ദനം

എന്നെന്നേയ്ക്കും നന്നാ-യിരിപ്പവനായൊട്ടും
മന്ദമില്ലാതെ മാ-മഹിമസ്രഷ്ടാവിന്നു- (വന്ദനം..)

നഷ്ടമതായ് പോയ-നരരാം ദുഷ്ടന്മാരെ
ശിഷ്ടരാക്കാന്‍ വന്ന-ജഗല്പരിപാലന്നു- (വന്ദനം..)

ദുര്‍ഗ്ഗതിക്കേറ്റ മാ-ദുഷ്ടഗുണമുള്ളോരെ
സല്‍ഗുണരാക്കുന്ന-സത്യശുദ്ധാത്മന്നു- (വന്ദനം..)

ത്രിത്വപ്രവൃത്തികള്‍ -ശ്രേഷ്ഠമായ് ചെയ്യുന്ന
ശ്രീത്വഗുണം ഒക്കും-ത്രിയേകനാഥന്നു (വന്ദനം..)