നാഥനേ എന്‍ യേശുവേ

നാഥനേ എന്‍ യേശുവേ
ഹല്ലേലുയാ-

തനാം എന്‍ ദൈവമേ
ഹല്ലേലുയാ-

മാപരിശുദ്ധാത്മനേ
ഹല്ലേലുയാ-

ദൈവമേ ത്രിയേകനേ
ഹല്ലേലുയാ - ആമേന്‍