യേശു എന്റെ കൂട്ടുകാരന്‍

യേശു എന്റെ കൂട്ടുകാരന്‍
എന്റെ നല്ല കൂട്ടുകാരന്‍ (2)
ഇടറാതെ പതറാതെ വഴി നടത്തും
സ്നേഹനിധിയാം കൂട്ടുകാരന്‍ (2)

കരയുമ്പോള്‍ കൂടെ കരയുന്നവന്‍
സന്തോഷമധ്യേ കരുതുന്നവന്‍ (2)
സങ്കടമെല്ലാം പങ്കുവയ്ക്കാന്‍
സഹചാരിയാകും കൂട്ടുകാരന്‍ (2)