ബലിപീഠത്തിലെന്നെ

ബലിപീഠത്തിലെന്നെ പരനെ
അര്‍പ്പിക്കുന്നേ ഈ നല്‍നേരം
അടിയനെ തിരുഹിതം പോലെ
വഴിനടത്തിടേണമേ             (2)

കാല്‍വരിയില്‍ സ്നേഹമതേ
കണ്ടു ഞാന്‍ നിന്‍ പാതേ ഓടി വന്നേ
കഴുകുക നിന്‍ തിരുരക്തത്താലെ
കറയില്ലാതെന്നുള്ളത്തെ

നീയില്ലാതെന്നയീ പാരില്‍
ഏതും ചെയ്തിടാനസാധ്യം
നിറുത്തേണം വഴുതിടാതെന്നെ
കാത്തു നിറുത്തി നിനക്കായ് -- (കാല്‍..)

സ്വയമെന്നില്‍ ചാമ്പലായ്‌ മാറാന്‍
ആത്മാവാം അഗ്നി കത്തിക്ക
ജയമേറി ജഡം മുറ്റും മായാന്‍
ദേവാ അരുള്‍ പൊഴിക -- (കാല്‍..)

ദേഹവും ദേഹി ആത്മാവും
എന്‍ പ്രിയനിനക്കെന്നും സ്വന്തം
ആലയമാക്കിയ ഇപ്പോള്‍
ആശീര്‍വദിക്കേണമേ -- (കാല്‍..)