നിരാശനായ മനുഷ്യാ

നിരാശനായ മനുഷ്യാ നിരീശ്വരനായ മനുഷ്യാ
നീ വിശ്വാസിക്കു നീ ആശ്വസിക്കു
നിരാശനായ മനുഷ്യാ നിരീശ്വരനായ മനുഷ്യാ
നീ വിശ്വസിക്കു നീ ആശ്വസിക്കു
ദൈവം നിന്നെ വിളിക്കുന്നു അവന്‍ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു
നിന്നില്‍ വാഴാന്‍ ആശിക്കുന്നു - (2) (നിരാശനായ..)

ദുര്‍മാര്‍ഗി ആയി നീ വലയുമ്പോള്‍
ദുഃഖ പുത്രനായി നീ അലയുമ്പോള്‍
നിന്നെ തേടിടുന്നു നിന്നെ താങ്ങിടുന്നു
പെറ്റമ്മയെക്കാളും സ്നേഹിക്കുന്നു - (2)
പെറ്റമ്മയെക്കാളും സ്നേഹിക്കുന്നു

വിജ്ഞാനി ആയി നീ ഉയരുമ്പോള്‍
യുക്തി വാദി ആയി നീ വളരുമ്പോള്‍
ദൈവം ഇല്ലെന്നു നീ ഏറ്റു ചൊല്ലീടുമ്പോള്‍
നിന്നെ ഓര്‍ത്ത് ആ ദൈവം കരഞ്ഞിടുന്നു - (2)
നിന്നെ ഓര്‍ത്ത് ആ ദൈവം കരഞ്ഞിടുന്നു
(നിരാശനായ..)