രാജ്യത്തിന്റെ പുത്രരേ

രാജ്യത്തിന്റെ പുത്രരേ-യോഗ്യസ്തോത്രം പാടുവിന്‍;
യാത്ര പോകുമ്പോള്‍ തന്നെ-യേശുവിനെ സ്തുതിപ്പിന്‍

ദൈവത്തിങ്കലേയ്ക്കു നാം-ആശയോടെ പോകുന്നു;
മുന്‍ വിശ്വാസികള്‍ എല്ലാം-ഇപ്രകാരം നടന്നു

ഭാഗ്യമുള്ള കൂട്ടമേ-ഘോഷിച്ചു ആനന്ദിപ്പിന്‍
പാപലോകം പോകട്ടെ-സ്വര്‍ഗ്ഗമോക്ഷം ലഭിപ്പാന്‍

പേടിക്കേണ്ടാ വേഗനേ-നിങ്ങള്‍ ദൈവത്തെ കാണും;
യേശുക്രിസ്തു നിങ്ങളെ-ജയത്തോടെ രക്ഷിക്കും

വഴി കാണിക്കേണമേ-മനസ്സോടെ ഞങ്ങളും
പ്രീയമുള്ള യേശുവേ-നിന്നെ അനുസരിക്കും