ക്രൂശിലേശു യാഗമായി ലോക

ക്രൂശിലേശു യാഗമായി ലോകരക്ഷ ലക്ഷ്യമായ്‌
ചുമന്നു ഭാരം എന്റെ പാപം കാല്‍വരിയതിലേകനായ്‌ (2)

മെഴുകു പോലെ ഉരുകിയെന്റെ ഘോരമാകും വേദന
ഹിമം പോലെ വെണ്മയായെന്‍ പാപപങ്കില ജീവിതം (2)
വെളിച്ചമേകി ശോഭ നല്‍കി
ഇരുളു നിറഞ്ഞ എന്നാശകള്‍ (2) (ക്രൂശിലേശു..)

ശിരസ്സതില്‍ മുള്‍ക്കിരീടം വെച്ചെന്‍ ചിന്താഭാരങ്ങളകറ്റുവാന്‍
കാല്‍ക്കരം ആണിയാല്‍ തുളച്ചെന്‍ പാപക്രിയകള്‍ പൊറുക്കുവാന്‍ (2)
മാറിടം താന്‍ തുളച്ചെനിക്കായ്
ഹൃദയശാന്തിയെ നല്‍കുവാന്‍ (2) (ക്രൂശിലേശു..)