സുഖം അരുള്‍ക

സുഖം അരുള്‍ക യേശു പരിപാലകനേ
രോഗ ദുരിതം അകറ്റി മോദം അരുളേണമേ- (സുഖം..)

തിരു ദാനം മക്കള്‍ക്കെഹോവാ പരനേ
അരുളേണം സുഖം ബലവും നായകനേ- (സുഖം..)

പാപം ദാസര്‍ ചെയ്തതെല്ലാം നീ ക്ഷമിച്ചു
താപം വേഗം നീക്കി സന്തോഷം താ പരനേ- (സുഖം..)

ശക്തി കാരുണ്യവും പാരം ഉള്ളവനേ
മുക്തി സന്തോഷം ബലം സുഖം അരുളേണമേ- (സുഖം..)

ചെറ്റും താമസിച്ചീടല്ലേ കേട്ടരുളാന്‍
അറ്റമില്ലാത്ത കൃപാകരനേ കര്‍ത്തനേ- (സുഖം..)

സര്‍വ്വ പുണ്യവാളന്‍ യേശുവിന്‍ നിമിത്തം
ജപം ഇന്നേരം കേട്ടരുള്‍ക ദൈവപിതാ- (സുഖം..)