യേശു രാജന്‍ ജനിച്ചു

യേശു രാജന്‍ ജനിച്ചു
പാടി സന്തോഷിപ്പിന്‍
പാപ ശാപമൊഴിച്ചു
പാടി സന്തോഷിപ്പിന്‍-
വാനദൂതരാകവേആനന്ദിച്ചു കൂടുന്നേ;

കൂടിടുവിന്‍ പാടിടുവിന്‍
പാടി സന്തോഷിപ്പിന്‍ (കൂടിടുവിന്‍..)

ബെത്ലേമെന്ന ഗ്രാമത്തില്‍
പാടി സന്തോഷിപ്പിന്‍
മര്‍ത്യവേഷധാരിയായ്‌
പാടി സന്തോഷിപ്പിന്‍
സത്യദേവന്‍ ജാതനായ്‌
സത്യസഭ യോഗമായ് (കൂടിടുവിന്‍..)

"ദൈവത്തിനു മഹത്വം"
പാടി സന്തോഷിപ്പിന്‍
"ഉന്നതത്തിലെന്നേക്കും"
പാടി സന്തോഷിപ്പിന്‍
"ഭൂതലേ സമാധാനം"
"ജാതികള്‍ക്കു പ്രീതിയും" (കൂടിടുവിന്‍..)

രാജ ചക്രവര്‍ത്തികള്‍
പാടി സന്തോഷിപ്പിന്‍
മാന്യര്‍ ശ്രേഷ്ഠ പ്രഭുക്കള്‍
പാടി സന്തോഷിപ്പിന്‍
സാധുക്കള്‍ ബാലകരും
ജാതികള്‍ സകലരും (കൂടിടുവിന്‍..)