വരിക ദാസരിന്‍

വരിക ദാസരിന്‍ വീടതില്‍
മഹത്വ ദേവാ ഇന്നേരത്തില്‍

അരുമയുള്ള നിന്‍ അനുഗ്രഹം വരാന്‍
അടിമകള്‍ ഇരന്നീടുന്നേ- (വരിക..)

ഇതു നിന്നുടെ വീടാകുവാന്‍
ഇതില്‍ നിന്‍ കീര്‍ത്തി പൊങ്ങീടുവാന്‍
സ്തുതി അപേക്ഷകള്‍ ദിനം പ്രതി ഇതില്‍
ശോഭയായ്‌ കഴിച്ചീടുവാന്‍- (വരിക..)

ഇതില്‍ പരിശുദ്ധി കൂടുവാന്‍
ഇതില്‍ നിന്‍മക്കള്‍ വാണീടുവാന്‍
ഇതില്‍ സന്തോഷവും നല്‍ സമാധാനവും
ഇതു മുതല്‍ വസിച്ചീടുവാന്‍- (വരിക..)

തിരുകൃപ നിഴലാകുവാന്‍
തിരു ദൂതര്‍ കാവലാകുവാന്‍
തിരുസുതര്‍ തുണയാകുവാന്‍ കൂടെ
തിരുശുദ്ധാത്മന്‍ വാണീടുവാന്‍- (വരിക..)