ജീവനേ! എന്‍ ജീവനേ!

ജീവനേ! എന്‍ ജീവനേ! നമോ! നമോ!
പാപികള്‍ക്കമിതാനന്ദപ്രദനാം കൃപാകരാ! - നീ
വാ-വാ-വാനോര്‍ വാഴ്ത്തും നായകാ!

പാപനാശകാരണാ നമോ-നമോ
പാരിതില്‍ നരനായുദിച്ച പരാപരപ്പൊരുളേ-നീ
വാ-വാ-വാനോര്‍ വാഴ്ത്തും നായകാ!

സര്‍വലോക നായകാ നമോ-നമോ
ജീവനറ്റവരില്‍ കനിഞ്ഞ നിരാമയ വരദാ-നീ
വാ-വാ-വാനോര്‍ വാഴ്ത്തും നായകാ!

ജീവജാലപാലകാ നമോ-നമോ
ദിവ്യകാന്തിയില്‍ വ്യാപിച്ചന്ധത മാറ്റും ഭാസ്കരാ-നീ
വാ-വാ-വാനോര്‍ വാഴ്ത്തും നായകാ!

മന്നവേന്ദ്ര! സാദരം നമോ-നമോ
മനുകുലത്തിനീ വലിയ രക്ഷ നല്‍കിയ ദയാപരാ-നീ
വാ-വാ-വാനോര്‍ വാഴ്ത്തും നായകാ!