നീങ്ങിപ്പോയ് എന്റെ ഭാരങ്ങള്‍

നീങ്ങിപ്പോയ് എന്റെ ഭാരങ്ങള്‍
മാറിപ്പോയ് എന്റെ ശാപങ്ങള്‍
സൗഖ്യമായ് എന്റെ രോഗങ്ങള്‍
യേശുവിന്‍ നാമത്തില്‍ (2)

ഹല്ലേല്ലുയ്യാ ഞാന്‍ പാടിടും
യേശുവിനെ ആരാധിക്കും
ഹല്ലേല്ലുയ്യാ ഞാന്‍ വാഴ്‌ത്തിടും
സര്‍ശക്തനായവനെ (2)

യേശുവിന്‍ നാമം വിടുതലായ്
യേശുവിന്‍ നാമം രക്ഷയായ്‌
യേശുവിന്‍ നാമം ശക്തിയായ്‌
യേശു എന്നെ വീണ്ടെടുത്തു (2) (ഹല്ലേല്ലുയ്യാ..)

യേശുവിന്‍ രക്തം ശുദ്ധിയ്‌ക്കായ്
യേശുവിന്‍ രക്തം സൌഖ്യമായ്‌
യേശുവിന്‍ രക്തം കഴുകലായ്
യേശുവിന്‍ രക്തം വിടുതലായ് (2) (ഹല്ലേല്ലുയ്യാ..)