സ്തുതിതിങ്ങിയ

സ്തുതിതിങ്ങിയ പരമണ്ഡല - സുവിശേഷക നാമം
ശുഭമംഗല മതിസംഭ്രമ - സുഖശോഭന ക്ഷേമം

കരുണാകര തിരുമാര്‍വിനു - വരഭൂഷണ ദേവന്‍
ധരണീനരനുയിരാല്‍ ഉയി-രരുളും നരജീവന്‍

അതിസുന്ദര ശുഭശോഭന - മഹിമാമുടി ചൂടന്‍
ക്ഷിതിമണ്ഡല ദുരിതം പ്രതി - വനമുള്‍മുടി ചൂടന്‍

ഭുവനങ്ങളെ ഞൊടികൊണ്ടുള - വരുളും ബലമുടയോന്‍
ഭുവനേതല അടവാന്‍ ഇട-കിടയാതവന്‍ ആയോന്‍

പരിശുദ്ധത കൃപ സത്യ സു-ഭാഗ്യാദിവിമൂലം
മരണത്തിനു വിധിപെട്ടവ-നുയിരേകിയ കോലം

പുണ്യ മാനുഷര്‍ ദൂതരോടു പു-കഴ്ത്തും ഉന്നത വാഹനന്‍
പുണ്യഹീനരോശന്ന പാടി ഗ-മിച്ച ഗര്‍ദ്ദഭ വാഹനന്‍

ബലിപൂജകളഖിലങ്ങടെ-പ്രതിരൂപന്‍ അരൂപന്‍
കലുഷം നരനൊഴിവാന്‍ നര-ബലി മര്‍ത്യസ്വരൂപന്‍