ദൈവമേ നിന്‍ ഗേഹമെത്ര

ദൈവമേ നിന്‍ ഗേഹമെത്ര മോഹനം
നിന്‍ ഗൃഹത്തില്‍ വാഴുവോര്‍ ഭാഗ്യവാന്മാര്‍ (2)
ദൈവമേ നിന്‍ ഗേഹമെത്ര മോഹനം

കണ്ണുകള്‍ നിന്‍ ദിവ്യശോഭ തഴുകി നില്‍പ്പൂ
കാതുകള്‍ നിന്‍ വാണിയില്‍ മുഴുകി നില്‍പ്പൂ
അന്യഭൂവിലായിരം ദിനങ്ങളെക്കാള്‍
നിന്‍ ഗൃഹത്തിലേക ദിവസം കാമ്യമല്ലോ (ദൈവമേ..)

അഖിലലോക നായകന്റെ പാദപീഠം
തിരുവരങ്ങളൂറി നില്‍ക്കും ദിവ്യഗേഹം
നിത്യജീവനേകിടുന്ന പുണ്യതീര്‍ത്ഥം
വാനദൂതര്‍ പാടിടും മനോജ്ഞഗേഹം (ദൈവമേ..)

ആരുമാരും കേള്‍ക്കാത്ത നവ്യഗാനം
ആരുമാരും കാണാത്ത ദിവ്യസ്വപ്നം
മാരിവില്ലിന്‍ നിറം ചേര്‍ന്ന ചക്രവാളം
താരമാല ചാര്‍ത്തിടുന്ന വാനമേഘം (ദൈവമേ..)