നല്ലവനാം മനുവേലനേ

നല്ലവനാം മനുവേലനേ
കല്ലിന്നിടുമ്പോള്‍
ഉല്ലാസമായെഴുന്നള്ളേണം

കര്‍ത്തനേ നിന്‍ കീര്‍ത്തിയെന്നും
പാര്‍ത്തലത്തില്‍ ഉയര്‍ത്തീടാന്‍
ആര്‍ത്തമോദം പണിയുന്നീ
ആലയത്തെ സ്വീകരിക്ക.

ദൈവനാമ മഹത്വത്തിനായ്
ഏവരും ചെമ്മെ
കാത്തിരിക്കട്ടീ ഭവനത്തില്‍
യേശുവേ ഈ ആലയത്തി-
ലാശയോടെ പ്രാര്‍ഥിക്കുക്കുമ്പോള്‍
ആശിഷമരുള്‍ക പാപ-
ലേശം നീങ്ങി മോദം ചേരാന്‍ (നല്ലവ..)

പാപഭാരം വഹിക്കുന്നോരെ
താപമകറ്റി
മോദമേകട്ടെന്നുമീ സ്ഥലം;
ദൈവദാസര്‍ ഇവിടെ നിന്‍
ശുദ്ധനാമം ഘോഷിക്കുമ്പോള്‍
ക്രിസ്തുനാമം ജയത്തിന്നായ്‌
അത്ഭുതങ്ങള്‍ ചെയ്തീടേണം (നല്ലവ..)

ദാസര്‍ നിന്നെ ഭക്ത്യാതേടുമ്പോള്‍
അതിശയമായ്‌
ആവസിക്ക ഈ ഭവനത്തില്‍
ബാലര്‍ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്ന
'ഹോശന്നാ' എന്നുള്ള ശബ്ദം
'ഹല്ലേലൂയ്യാ' എന്നതൊപ്പം
എന്നും ഉയരട്ടിവിടെ (നല്ലവ..)