യേശുവേ ഈ സഭമേല്‍

യേശുവേ ഈ സഭമേല്‍ ആശുവന്നാശിഷം താ - ബഹു
ആശയോടീ ദാസര്‍ ചെയ്യും യാചന കേള്‍ക്കണമേ (യേശുവേ..)

നിന്തിരു വാക്യമെങ്ങും നല്‍വെളിവ് കാട്ടിടുന്നു
സന്തതം കേള്‍പ്പവര്‍ക്കും സം‌രക്ഷണവുമതായ് - പിന്നെ
എന്തു കൊണ്ടു പാപശീലം ഞങ്ങളില്‍ നീക്കമില്ല (യേശുവേ..)

നിന്നുടെ പാടുകളെ - നീ നിനച്ചെങ്ങളുടെ
മന്നവ കേടുകളെ മായിച്ചരുളണമേ - തൃക്കണ്‍
ഒന്നുകൂടെ നോക്കീടുകില്‍ ഉയിര്‍ഗുണരാം ഞങ്ങള്‍ (യേശുവേ..)

പാപമോ അല്ല നിന്റെ ബലിയതു താന്‍ വലിപ്പം
കോപമോ അല്ല നിന്റെ ഗുണം കൃപതാന്‍ വലിപ്പം! മന-
സ്താപമുള്ള രക്ഷകരാ തള്ളരുതെങ്ങളെ നീ (യേശുവേ..)

താതനും ഞങ്ങളുടെ താതയും നീയല്ലയോ?
വേദവും ഞങ്ങളുടെ ബോധവും അങ്ങനെ താന്‍ - ഇപ്പോള്‍
മോദമായ് നീ താതന്‍ മുമ്പില്‍ വാദിച്ചരുള്‍ തരിക (യേശുവേ..)

മക്കളാം ഞങ്ങളിന്ന്‍ മധുരമോടെ പാടി
തക്കമേ നിന്നു നിന്റെ ശരണം തേടുകയാല്‍ - ഇനി
ഇക്കരെ നിന്നക്കരെയിലെത്തുവോളം തുണയ്ക്ക (യേശുവേ..)