കാല്‍വരി കുന്നിലെ കാരുണ്യമേ

കാല്‍വരി കുന്നിലെ കാരുണ്യമേ
കാവല്‍ വിളക്കാവുക
കൂരിരുള്‍ പാതയില്‍ മാനവര്‍ക്കെന്നും നീ
ദീപം കൊളുത്തീടുക മാര്‍ഗ്ഗം തെളിച്ചീടുക (കാല്‍വരി..)

മുള്‍മുടി ചൂടി ക്രൂശിതനായി
പാപ ലോകം പവിത്രമാക്കാന്‍(2 )
നിന്റെ അനന്തമാം സ്നേഹതരംഗങ്ങള്‍
എന്നെ നയിക്കുന്ന ദിവ്യ ശക്തി
നിന്റെ വിശുദ്ധമാം വേദ വാക്യങ്ങള്‍
എന്റെ ആത്മാവിനു മുക്തിയല്ലോ
സ്വീകരിച്ചാലും എന്നെ സ്വീകരിച്ചാലും (കാല്‍വരി..)

കാരിരുമ്പാണി താണിറങ്ങുമ്പോള്‍ 
ക്രൂരരോടും ക്ഷമിച്ചവന്‍ നീ (2 )
നിന്റെ ചൈതന്യമീ പ്രാണനാളങ്ങളില്‍
എന്നും ചലിക്കുന്ന ശ്വാസമല്ലോ
നിന്റെ വിലാപം പ്രപഞ്ച ഗോളങ്ങളില്‍
എന്നും മുഴങ്ങുന്ന ദുഃഖ രാഗം
സ്വീകരിച്ചാലും എന്നെ സ്വീകരിച്ചാലും (കാല്‍വരി..)